Menu

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, występuje również pod nazwą: etykieta energetyczna budynku. Jest to dokument ważny przez 10 lat i wystawiony jest przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Najważniejsze informacje znajdujące się w tym dokumencie to zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem, czyli zużycia energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia pomieszczeń. Jeżeli Świadectwo Charakterystyki Energetycznej Budynków wykaże duże zużycie energii przez budynek lub lokal oznacza to, że mieszkańcy bądź użytkownicy będą ponosić wysokie koszty podczas użytkowania, eksploatacji nieruchomości. Natomiast, jeżeli omawiany dokument wykaże niskie zużycie energii przez nieruchomość, koszty eksploatacji będą niskie, a co za tym idzie – mieszkańcy zaoszczędzą pieniądze.
2. Które budynki muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?
Zgodnie z Dyrektywą (2002/91/EC) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku, dotyczącą jakości energetycznej budynków oraz nowelizacją Ustawy Prawo Budowlane z 19 września 2007 roku (Dz.U. z dnia 18 października 2007 r. nr 191, poz. 1373), jak również nowelizacją tej Ustawy z dnia     27 sierpnia 2009 r. – od dnia 1 stycznia 2009 roku każdy nowo wybudowany, a także wprowadzany do obrotu, sprzedawany, wynajmowany budynek czy lokal mieszkalny i użytkowy w Polsce musi posiadać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej.

3. Które budynki zwolnione są z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Budynkami zwolnionymi z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej są:

 • budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • budynki kultu religijnego
 • budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego
 • budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
 • budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
 • gospodarstwa rolne o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na poziomie nie wyższym niż 50 kWh/(m2 * rok)

4. Jakie informacje zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Informacjami, które powinny się znaleźć na świadectwie charakterystyki energetycznej budynku są:

 • podstawowe dane dotyczące budynku
 • obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową (na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację, klimatyzację, oświetlenie) wraz ze wskaźnikami porównawczymi (wymagania techniczne WT2008 określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”). Dane te są prezentowane w formie tzw. suwaka,
 • propozycje możliwych usprawnień mających na celu zmniejszenie zużycia energii, a w związku z tym przesunięcie suwaka w kierunku niższego zapotrzebowania na energię w budynku/lokalu
 • charakterystykę techniczno – użytkowa budynku,
 • objaśnienia i informacje dodatkowe